poniedziałek, 30 października 2017

Konkurs pięknego czytaniaKonkurs pięknego czytania
   Dnia 27.10.2017r. o godz. 10:35 w bibliotece szkolnej odbył się szkolny „Konkurs pięknego czytania” dla klas III-VII. W drodze eliminacji klasowej wybrani zostali uczniowie reprezentujący poszczególne klasy (po jednym uczniu z każdej klasy). Uczestnicy czytali urywki książek H. Ożogowskiej, A. Maleszki, A. Grabowskiego, A. Onichimowskiej,                M. Trziszki. Uczniów oceniała komisja w składzie: p. I. Pędzich,                  p. K. Babińska. Organizatorkami konkursu były: T. Trypuć, I. Pędzich    i     p. K. Babińska.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii klas III-IV:
I miejsce- Kania Mikołaj kl.IVF
II miejsce- Świerszcz Natalia kl. IVC
III miejsce- Mąka Przemysław kl. IIIC
W kategorii klas V-VII:
I miejsce- Żebrowska Julia kl. VIID
                   Mąka Natalia kl. VE
II miejsce- Pych Sandra kl. VIB
III miejsce- Auguściak Julianna kl VIE
                     Rekosz Julia kl. VD

niedziela, 18 czerwca 2017

Wieczór z książką         W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” – dnia 9 czerwca w naszej bibliotece został zorganizowany „Wieczór z książką”. Uczestniczyli w nim chętni uczniowie z klas
V-VI. W wieczornym klimacie, przy świecach, słodyczach,  uczniowie czytali swoje ulubione książki, rozmawiali na temat znaczenia książek w ich życiu, odgadywali zagadki. Uczennice z kl. VID przygotowały podchody w czasie których uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością i wiedzą   z przeczytanych książek .
          Gośćmi wieczoru były – pani dyr. A. Jabłonowska i p. dyr. M. Barcikowska. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
                                                                                                         Teresa Trypuć

piątek, 28 kwietnia 2017

Wystawa - Rok Józefa Piłsudskiego

      

        Sejm ustanowił rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego. Stworzył on pierwsze polskie wojsko Legiony Polskie i wyruszył z nimi na wojnę z Rosją. Od 11 listopada 1918 roku był naczelnym wodzem Armii Polskiej. W latach 1918-1922
sprawował funkcję naczelnika państwa i był pierwszym marszałkiem Polski (1920). 5 grudnia 2017 r. przypada 150 rocznica jego urodzin.
        Biblioteka zorganizowała wystawę poświęconą tej znaczącej dla Polski postaci historycznej. Zaprezentowano na niej portret J. Piłsudskiego, plakaty, książki poświęcone jego życiu i działalności. Uczniowie oglądając wystawę mieli okazję zapoznać się z biografią bohatera i przybliżyć sobie historię Polski związaną z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Wystawę można oglądać od 21 kwietnia – do 12 maja.
                                              Teresa Trypuć

piątek, 3 lutego 2017

Pasowanie na czytelnika        Dnia 2 lutego o godz. 9:40 w bibliotece szkolnej odbyła się „Uroczystość Pasowania Uczniów Klas Pierwszych” na czytelników Biblioteki im. Kubusia Puchatka. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy VB. Pierwszaki odgadywali też zagadki związane z bajkami i postaciami z baśni. Wraz z artystami śpiewali piosenki. Następnie złożyli ślubowanie powtarzając za p. dyrektor A. Jabłonowską słowa przysięgi.  Potem pani  dyrektor A. Jabłonowska i pan dyrektor Z. Milewski dokonali pasowania uczniów na czytelników.Na koniec uczniowie otrzymali zakładki do książek i zostali poczęstowani cukierkami.
                                                                                                                             Teresa Trypuć

czwartek, 26 stycznia 2017

Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniówPRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W PIERWSZYM SEMESTRZE  PRZEZ BIBLIOTEKĘ, ŚWIETLICĘ, POSZCZEGÓLNE KLASY:
- Działania podejmowane przez bibliotekę szkolną:
1. Konsultacje z rodzicami (poprzez dziennik elektroniczny) i uczniami na temat tytułów książek, które należy zakupić do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zakup nowych książek.
2. Przedstawienie planu działań do realizacji w szkole – w ramach rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów.
3. Wprowadzamy uczniów klas pierwszych do biblioteki poprzez bohaterów książki Kubuś Puchatek" (projekt zakończony pasowaniem na czytelnika pod koniec semestru).
4. Głośne czytanie w bibliotece przez zaproszonych gości- 27.10.16 r. czytanie kilku rozdziałów książki A. Chylińskiej „Zezia i wszystkie problemy świata” przez p. J. Zyśk pracownika Muzeum w Ostrołęce.
5.  „Słodkie czytanie w bibliotece” (uczniowie wypożyczający książki lub czytający w czytelni są częstowani cukierkami) – dn. 12.X.2016 r.
6. „Promujemy nowe książki zakupione do biblioteki” – wystawa książek, zajęcia z uczniami wybranych klas – terminy uzgadniane z wychowawcami.
7. Konkurs pięknego czytania dla klas III-VI – dn. 26.X.2016 r.
8. Realizacja programu „Cała Polska czyta dzieciom” – cały rok                                – bibliotekarze, świetlica, wychowawcy klas, nauczyciele.
9. Realizacja projektu promującego czytelnictwo w czasie festynu szkolnego (22.10.2016 r.): prezentacja multimedialna dotycząca książek, rozdawanie rodzicom ulotek propagujących czytelnictwo i korzyści płynące z czytania książek, wywiady z rodzicami na temat  ulubionych książek czytanych w domu (przy pomocy uczniów kl. VIB).
- Działania podejmowane przez klasy I- III:
1. Wszystkie klasy pierwsze brały udział w projekcie „Poznaję bibliotekę szkolną poprzez bohaterów książki „Kubuś Puchatek”.
2. Konkurs pięknego czytania.
3. Konkurs recytatorski.
4. Wzbogacanie klasowego księgozbioru.
5. Praca z lekturą, omawianie przeczytanych lektur oraz ich ilustrowanie.
6. Wykonanie zakładek do książek.
7. Układanie wierszyków i rymowanek nawiązujących do poznanej lektury (kl. IIC, IIIA).
8. Przygotowanie wystawki książek.
9. Dekoracje,  prace plastyczne nawiązujące do treści książek.
10. Głośne czytanie fragmentów książek.
11. Zabawy dydaktyczne związane z przeczytanymi książkami lub fragmentami.
12. Udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”organizowanym              w bibliotece szkolnej (kl. IIIA, IIIF).
13. Wprowadzenie tabelek dotyczących głośnego czytania lektury z podpisem rodziców (IIc).
14. Założenie klasowego drzewa czytelniczego, zdobywanie sprawności czytelnika(IIIE).
15. Założenie zeszytu z opisem przeczytanych książek. Prezentacja tych książek – raz w tygodniu (IIIC, IIIE).
16. Cotygodniowe czytanie legend (IIIC).
17. Wspólne czytanie wierszy.
18. Wycieczki: wyjazd na przedstawienie „Jaś i Małgosia” przygotowane przez Gimnazjum w Rzekuniu (kl. IIIB), wycieczka do biblioteki pedagogicznej (kl. IA, VB).
19. Głośne czytanie książek przez uczniów na forum klasy. Nagrody                za czytelnictwo w postaci: maskotek, gier edukacyjnych, planszowych, przyborów szkolnych pozyskanych od prywatnych sponsorów (kl. IIID).
- Działania, projekty realizowane przez nasze świetlice szkolne:
1.  Konkursy czytania na czas.
2. Zaproszenie przedszkolaków z Przedszkola Nr 16 w Ostrołęce. Wspólne słuchanie baśni „Królowa Śniegu” czytanej przez lektora p. E. Greloch-Sęk.
3. Organizowanie comiesięcznych spotkań z zaproszonymi gośćmi, którzy czytają książki uczniom w świetlicy.
4. Spotkanie z autorką p. J. Brodowską.
Działania podejmowane przez uczniów klas IV-VI:
1. Głośne czytanie książek na godzinach wychowawczych.
2. Głośne czytanie książek w wersji anglojęzycznej.
3. Na lekcjach historii:
- Pogadanka na temat historii druku, papieru, książki.
- Omówienie różnic między książką historyczną, naukową, a beletrystyczną.
- Zachęcanie do wypożyczenia i przeczytania książki historycznej
ze szkolnej biblioteki.
- Wykonanie projektu okładki książki historycznej – przez uczniów
klas szóstych.
- Prezentacja prac uczniów na gazetce ściennej.
4. Pogadanki na temat ulubionych książek i ich znaczenia w życiu człowieka.
5. Przynoszenie wybranych książek do szkoły, wykonywanie do nich ilustracji, układanie haseł reklamowych promujących książki.
6. Przygotowanie części artystycznej z okazji pasowania na czytelnika
- kl. VB.